Regulamin

Szanowni Państwo witamy w ośrodku domków letniskowych LENIUCH niniejszym regulaminem postaramy się zapewnić Państwu najbardziej udane wakacje a jednocześnie usprawnić jego funkcjonowanie.

 1. Dobę hotelową zaczynamy o godzinie 14:00 kończymy o 10:00
 2. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłata 30% zadatku na wskazane konto w terminie 3 dni od momentu wstępnej rezerwacji.Na przelewie prosimy podać: imię i nazwisko, datę pobytu ilość osób wypoczywających oraz numer kontaktowy telefonu.W przypadku braku wpłaty zaliczki, rezerwację uznaje się za nieważną.
 3. Dane do przelewu:

  Ryszard Pietrzak
  Ul. Chopina 15/2
  76-150 Darlowo

  Idea Bank : 92 1950 0001 2006 0319 5767 0002

  W tytule przelewu proszę podać:

  • Imię i Nazwisko
  • Termin pobytu
  • Ilość osób wypoczywających
  • Numer kontaktowy telefonu

 4. Resztę należności za pobyt oraz opłatę klimatyczną wraz z zwrotną kaucją w wysokości 200zł pobieramy w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy do domku.
 5. Nie dokonujemy zwrotu zadatku z tytułu rezygnacji z rezerwacji lub pobytu.
 6. Lipiec i sierpień – obowiązują turnusy tygodniowe (lub wielokrotność) od soboty do soboty. W przypadku krótszej rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny bądź email.
 7. Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności właściciela ośrodka. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi. Klient ponosi odpowiedzialność finansowa za każde uszkodzenie domku, bądź sprzętu będącego na jego wyposażeniu.
 8. Kategorycznie zabrania się palenia tytoniu, świec etc. w DOMKACH! Prosimy o korzystanie z popielniczek na zewnątrz obiektu.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 10. Parking na terenie posesji jest bezpłatny, jedno miejsce parkingowe przypisane jest do jednego domku.
 11. Przebywanie zaproszonych gości z poza ośrodka prosimy zgłosić personelowi.
 12. Pobyt dodatkowej osoby tylko po uzgodnieniu z właścicielem, osoby niezgłoszone będą wypraszane.
 13. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 07:00.  Osoby postronne nie mogą przebywać na terenie ośrodka od godz. 22:00 do godz. 8:00.
 14. Dzieci bawiące się na placu zabaw, posesji znajdują się pod kontrolą i odpowiedzialnością opiekunów i są wyłącznie gośćmi obiektu „LENIUCH”.
 15. Mimo ogromnej sympatii do czworonożnych pupili, lecz w trosce o naszych najmłodszych gości obecność zwierząt tylko po uzgodnieniu z właścicielem ośrodka.
 16. Zgubienie klucza do domku obciąża klienta kosztem wymiany zamka.
 17. W przypadku rażącego łamania regulaminu goście będą proszeni o opuszczenie terenu ośrodka.

W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy próśb pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy i życzymy miłego wypoczynku.

Z poważaniem
Ryszard Pietrzak

REGULAMIN OBIEKTU WODNEGO (BASENU) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE OBIEKTU DOMKI LETNISKOWE „LENIUCH” POD ADRESEM ULICA TURYSTYCZNA 15, 76-156 DĄBKI

Przed wejściem na teren basenu należy obligatoryjnie zapoznać się z niniejszym regulaminem a po wejściu na teren basenu bezwzględnie przestrzegać  wszystkich postanowień regulaminu.

W razie wątpliwości lub pytań należy kontaktować się z właścicielem.

 

 1. Informacje ogólne.
 2. Basen znajdujący się na terenie obiektu Domki Letniskowe ,,Leniuch” jest obiektem sezonowym i prywatnym.
 3. Basen jest NIESTRZEŻONY oraz nie jest obsługiwany przez ratownika, dlatego obowiązkowe jest zachowanie szczególnej ostrożności. Małoletni mogą korzystać z basenu wyłącznie pod ścisłym nadzorem dorosłych opiekunów. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za osoby korzystające z basenu.
 4. Basen dostępny jest bezpłatnie wyłącznie dla gości Domków Letniskowych ,,Leniuch”, czyli osób zgłoszonych do pobytu (których pobyt został opłacony).
 5. Dopuszcza się korzystanie z basenu osób z zewnątrz, ale wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Właściciela lub osoby uprawnionej i uiszczeniu stosownych opłat – informacje oraz cennik w Recepcji Domków, albo pod adresem e-mail leniuch.dabki@gmail.com
 6. Wszystkie osoby korzystające z Basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń Właściciela lub osoby upoważnionej oraz bezwzględnego podporządkowania się ich poleceniom i nakazom.
 7. Każda osoba przed wejściem do basenu jest zobowiązana do dokładnego umycia się pod natryskiem oraz do dezynfekcji stop.
 8. Basen jest CZYNNY CODZIENNIE w godz. od 10.00 do 18.00.
 9. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia basenu, czasowego ograniczenia wstępu na basen ze względu na ilość osób korzystających lub jego zamknięcia, w tym np. z uwagi na występowanie złych warunków atmosferycznych, awarii urządzeń, zanieczyszczenia wody lub terenu bezpośrednio przyległego jak również z powodów, które stanowiłyby zagrożenie lub jakikolwiek dyskomfort w użytkowaniu, a także z innych powodów, zaś Najemcy nie mają z tego tytułu żadnych roszczeń względem Właściciela, w tym nie mają prawa do reklamacji co do warunków pobytu czy roszczeń o zwrot jakichkolwiek kwot za pobyt.

 

 1. Zasady korzystania, zalecenia oraz ostrzeżenia.
 2. Z basenu mogą korzystać wyłącznie:
 • uprawnione osoby (goście oraz osoby, które zgłosiły i opłaciły pobyt na basenie, zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 Regulaminu);
 • osoby umiejące pływać,
 • młodzież i dzieci tylko i wyłącznie pod opieką trzeźwych, w stanie wolnym od środków odurzających I substancji psychotropowych dorosłych, opiekunów prawnych umiejących pływać,
 • małe dzieci, tj. w wieku do 4 lat tylko i wyłącznie pod kontrolą i jednocześnie z trzeźwym, w stanie wolnym od środków odurzających I substancji psychotropowych dorosłym, opiekunem prawnym umiejącym pływać. Nadto małe dzieci w wieku do lat 3 w czasie korzystania z basenu musza mieć nałożone pieluchomajtki,
 • osoby ubrane we właściwy, kompletny i zgodny z normami obyczajowymi strój kąpielowy (dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki),
 • osoby w dobrym stanie zdrowia.
 1. Zabrania się korzystania z basenu przez osoby:
 • nie będące gośćmi Domków zgodnie z rozdziałem I pkt 3 Regulaminu,
 • osoby, które nie dokonały zgłoszenia i opłaty za korzystanie z basenu zgodnie z rozdziałem I pkt 3 Regulaminu,
 • nie przestrzegające regulaminu, poleceń Właściciela lub osoby uprawnionej,
 • nietrzeźwe lub pozostające pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm (wyczuwalna nieprzyjemna woń, widoczne zabrudzenia),
 • chorujące na górne drogi oddechowe lub posiadające trudności w oddychaniu,
 • posiadające niezagojone rany lub choroby skóry, np. grzybica, liszaje, skaleczenia, strupy, rany krwawiące, rany ropne itp.,
 • posiadające uczulenie na środki dezynfekujące,
 • posiadające choroby układu wydalania,
 • cierpiące na choroby związanie z niewydolnością układu krążenia, padaczkę, choroby psychiczne itp.,
 • cierpiące na inne choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane,
 • chorujące na choroby zakaźne,
 • znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności lub

 

 1. ZABRANIA SIĘ:
 • korzystania z basenu poza ustalonymi godzinami otwarcia oraz w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 • wchodzenia do basenu wbrew zakazowi Właściciela w czasie wyłączenia basenu z użytkowania,
 • wchodzenia na teren basenu w stroju i obuwiu innym niż wskazany w Regulaminie (Rozdział II pkt 1),
 • posiadania w wodzie ostrych przedmiotów – zegarków, bransoletek i innej ostrej biżuterii,
 • przebywania zwierząt na terenie basenu, jak I w basenie,
 • biegania, szarpania, popychania, bójek wokół niecki basenu,
 • skakania do wody z brzegów basenu,
 • spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
 • palenia papierosów i używania innych wyrobów tytoniowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, spożywania napojów alkoholowych oraz jedzenia w niecce basenowej,
 • niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego,
 • wnoszenia żywności, napojów czy kosmetyków w szklanych opakowaniach, które przy ewentualnym stłuczeniu mogłyby spowodować skaleczenie lub uraz,
 • żucia gumy w czasie korzystania z basenu,
 • nadmiernego hałasowania oraz grania w gry, które mogą być niebezpieczne lub stwarzające poczucie dyskomfortu dla przebywających w basenie lub jego terenie przyległym,
 • głośnego słuchania muzyki bez zgody pozostałych użytkowników basenu,
 • zachowywania się w sposób nieobyczajny czy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego bądź w sposób utrudniający korzystanie z basenu przez innych,
 • pozostawiania dzieci i młodzieży bez opieki osób wskazanych w Regulaminie,
 • używania sprzętu do nurkowania,
 • zanieczyszczania basenu i terenu mu przyległego.

 

 1. Każda osoba, która zanieczyści basen zostanie obciążona kosztami wymiany wody w basenie w wysokości 3.000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). W przypadku działań/ zaniechać dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 2. Osoby starsze czy kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia i możliwości.
 3. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu, niestosując się do zaleceń Właściciela czy naruszające normy porządku publicznego, mogą być usunięte z terenu basenu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia oraz na drogę cywilno-prawną.
 4. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt i urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Za zniszczone lub zgubione wyposażenie basenu obowiązuje odpłatność wysokości 100% wartości szkody.

 

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności:
 • za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu,
 • za rzeczy, przedmioty, pieniądze, wszelkie mienie pozostawione, zgubione w basenie lub jemu przyległym terenie,
 • za zakażenia chorobami skóry, zatrucia pokarmowe i inne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu,
 • uszkodzenia ciała powstałe na skutek nieodpowiedniego korzystania z basenu wbrew regulaminowi I zaleceniom Właściciela,
 • za wypadki i zdarzenia mające miejsce na terenie basenu I w basenie.

 

 • Postanowienia ogólne.
 1. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania basenu należy zgłaszać Właścicielowi lub osobie upoważnionej, mailowo na adres: leniuch.dabki@gmail.com
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu przy wejściu na teren basenu oraz w Recepcji Domków.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Właściciel.
 4. Właściciel informuje, że basen i jego teren jest monitorowany w trybie 24/h. Regulamin funkcjonowania monitoring wizyjnego oraz wzór oświadczenia użytkownika basenu o jego akceptacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji regulaminu monitoringu uniemożliwia korzystanie z basenu.

INFORMACJA ODNOŚNIE MONITORINGU

Właściciel informuje, teren ośrodka i basen są  monitorowane w trybie 24/h.

Regulamin funkcjonowania monitoring wizyjnego.

Brak akceptacji regulaminu monitoringu uniemożliwia korzystanie z basenu oraz pobyt w ośrodku Domki Letniskowe LENIUCH.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję że w celu zapewnienia bezpieczeństwa gości i mienia na terenie ośrodka funkcjonuje całodobowo monitoring wizyjny obejmujący:

 • basen
 • części wspólne ośrodka

Nagrania monitoringu wizyjnego przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy i usuwane/nadpisywane. W przypadku gdy nagrania pochodzące z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Po upływie powyższych okresów, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej , nagrania obrazów uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego podlegają zniszczeniu/nadpisaniu.

Dostęp do nagrań monitoringu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy ośrodka

Domki Letniskowe LENIUCH

ul. Turystyczna 15, 76-156 Dąbki

email: leniuch.dabki@gmail.com

  a zapisy mogą być udostępnione w trakcie postępowania mające wyjaśnić okoliczności

1. Zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi oraz innym zachowaniami niepożądanymi zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu.

2. sytuacjach konfliktowych lub związanych z ustaleniem sprawców czynów nagranych (zniszczenie mienia, kradzieże)

3. Właściwym organom (Policji, prokuraturze, sądom) w zakresie realizowanie przez nie ustawowych zadań.

page